Od 11.04.2022 r. rusza­my z zaję­ci­a­mi taneczny­mi SOLO Bacha­ta i Kizom­ba. Kurs będzie odby­wać się co tydzień w poniedzi­ałek od godziny 18:00 do 19:30. Zaję­cia poświę­cone są nauce kroków Bachaty i Kizom­by, lecz nie zabraknie w pro­gramie tańców lati­no. Na początku nauczymy się kroków pod­sta­wowych, aby z każdy­mi zaję­ci­a­mi zdoby­wać nowe umiejęt­noś­ci. Serdecznie zaprasza­my oso­by, którę jeszcze nie tańczyły Bachaty czy Kizomby.
Intruk­tor: Joan­na Góralska
Start: 11.04.2022 r. Poniedzi­ałek: 18:00–19:30
Miejsce: sala tanecz­na, Hala wid­owiskowo — sportowa, Łąkowa 31, Racibórz
Poziom: podstawowy
Kosz­ty: 60 zł osoba/4 zaję­cia po 1,5 h lub 20 zł osoba/1 zaję­cia po 1,5h
Zapisy na zaję­cia przyjmujemy:
— oso­biś­cie w biurze OSiR przy ul. Zamkowej 4 (budynek pły­wal­ni H2Ostróg I piętro),
— tele­fon­icznie pod nr tele­fonu 32 415 37 17,
— mailowo sport@osirraciborz.pl.
Serdecznie Was zaprasza­my. Licz­ba miejs­ca na zaję­cia ograniczona.
CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content