W sobotę 02.04.2022 r. odbyło się czwarte dzi­ałanie — Turniej Kręglars­ki w ramach pro­jek­tu pn. Trans­graniczny Turniej Gier Barowych GraMY. Tym razem turniej roze­grany został w Kužel­na TJOpava.
Czescy part­nerzy pro­jek­tu pełnią­cy pod­czas tego turnieju funkcję gospo­darzy zad­bali o dobrą atmos­ferę oraz smaczny cater­ing. Pomi­mo nie sprzy­ja­jącej pogody wszyscy byli bard­zo zad­owoleni ze spaceru wzdłuż rze­ki Opava.
Na podi­um stanęli zarówno zawod­ni­cy z Czech jak i z Polski.
Wyni­ki Turnieju Kręglarskiego w kat­e­gorii kobiet:
I miejsce Jolana Rybová
II miejsce Krysty­na Koczwara
III miejsce Adela Bracek
Wyni­ki Turnieju Kręglarskiego w kat­e­gorii mężczyzn:
I miejsce Petr Bracek
II miejsce Maciej Basista
III miejsce Luděk Slanina
Na koniec odbył się poje­dynek pol­sko — czes­kich par o minipuchar. Najlep­si okaza­li się być Joan­na Stanisz — Cebu­la oraz Valíček Tomáš.
Pro­jekt jest współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego oraz z budże­tu państ­wa RP „Przekracza­my granice”.
W ramach pro­jek­tu do zre­al­i­zowa­nia zostało jeszcze ostat­nie piąte pod­sumowu­jące dzi­ałanie, w ramach którego przewidziany jest spływ kajakowy. Spotkanie Pol­sko — Czes­kich zawod­ników zaplanowane jest na początku czerwca.
CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content