bieg mikołajkowy

Ho ! HO ! HO ! Pobieg­nij ze Świę­tym Mikoła­jem i pomóż pieskom ze schroniska.

 

 

 

Sta­dion Miejs­ki OSiR przy ul. Zamkowej będzie główną areną Biegu Mikoła­jkowego oraz Nordic Walk­ing, który odbędzie się w niedzielę, 5 grud­nia. Zaprasza­my wszys­t­kich chęt­nych do akty­wnego spędzenia cza­su wol­nego wraz ze Świę­tym Mikoła­jem od godz. 11:00. Orga­ni­za­torem wydarzenia jest Mias­to Racibórz, OSiR Racibórz, a Part­nerem biegu jest Sklep Zoo­log­iczny ZOO-MAR w Raci­borzu. Każdy z uczest­ników będzie miał do poko­na­nia od 2 do 10 okrążeń o dłu­goś­ci 400 metrów (od 800 metrów – 4 km). ***Uczest­ni­cy Nordic Walk­ing muszą posi­adać gumowe nakład­ki zabez­piecza­jące groty kijów*** Uczest­nik biegu lub marszu Nordic Walk­ing sam liczy ilość poko­nanych okrążeń zgod­nie z zasada­mi Fair Play i „zasada­mi Św. Mikołaja”. 

Biuro zawodów na sta­dion­ie OSiR będzie czynne w dniu imprezy od godz. 10:00 do godz. 10:45. Wszyscy star­tu­ją­cy otrzy­ma­ją na mecie słod­ką niespodziankę od Św. Mikoła­ja oraz gorą­ca herbatę. Udzi­ał w biegu jest bezpłatny. 

Jed­nym z warunk­ów udzi­ału w biegu jest posi­adanie atry­bu­tu św. Mikoła­ja (cza­pecz­ki, brody, dzwon­ki, san­ki, rogi renifera itp.) oraz pod­pisane oświad­cze­nie o zdol­noś­ci do udzi­ału w biegu rekrea­cyjnym lub Nordic Walk­ing przez zawod­ni­ka lub opieku­na prawnego w przy­pad­ku oso­by niepełnoletniej. 

W tym roku orga­ni­za­torzy wspól­nie ze Świę­tym Mikoła­jem będą dodatkowo wspier­ać schro­nisko dla psów w Raci­borzu. Dlat­ego prosi się uczest­ników, żeby przynieśli ze sobą kar­mę dla psów, smy­cze i inne psie akce­so­ria, które final­nie zostaną przekazane dla schro­niska (akc­ja nie jest obow­iązkowa by wziąć udzi­ał w biegu).

 

Pobierz reg­u­lamin

CategoryAktualności
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content