Otwar­cie Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg zosta­je prze­sunięte ze wzglę­du na trwa­jące prace mod­ern­iza­cyjne sys­te­mu uzdat­ni­a­nia wody.

24 maja bieżącego roku upłynął ter­min zakończenia mod­ern­iza­cji. Nieste­ty na chwilę obec­ną wciąż trwa­ją prace remon­towe. W związku z opóźnie­niem ze strony wykon­aw­cy zmuszeni jesteśmy prze­sunąć otwar­cie basenu do momen­tu zgłoszenia gotowoś­ci do odbioru, a tym samym zapewnienia bez­pieczeńst­wa klientów.

O wszel­kich infor­ma­c­jach doty­czą­cych ponownego otwar­cia basenu będziemy infor­mować na naszej stron­ie inter­ne­towej: www.aquapark.raciborz.pl, jak również za pośred­nictwem Facebooka.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content