Biorąc pod uwagę zalece­nia Min­is­terst­wa Sportu, VI RAFAKO Pół­mara­ton Racibórz, który miał się odbyć 30 sierp­nia zosta­je odwołany. Powo­dem decyzji jest zagroże­nie rozprzestrzeni­a­nia się koron­awirusa SARS-Cov­‑2 wywołu­jącego chorobę COVID-19.

Drodzy Zawod­ni­cy. Zdrowie i bez­pieczeńst­wo jest najważniejsze. Dlat­ego też prosimy o wyrozu­mi­ałość. Jed­nocześnie wierzymy, że nieza­leżnie od ter­minu pobieg­niemy razem po raz szósty.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content