Aqua­park H2Ostróg już otwarty

Aqua­park będzie otwarty w innych godz­i­nach niż doty­chczas tj: od 10:00 do 22:00. Prosimy o wyrozu­mi­ałość i stosowanie się do do komu­nikatów zało­gi Aqua­parku, a także pik­togramów które będą Wam poma­gać odnaleźć się w tej nowej sytuacji.Prosimy o zachowanie zdrowego rozsąd­ku, w szczegól­ność :
- będziemy zachę­cać Was do częstej dezyn­fekcji rąk, korzys­ta­jąc z dozown­ików rozmieszc­zonych w całym obiek­cie,
- będziemy Was prosić o dwumetrowy dys­tans, we wszys­t­kich stre­fach naszego obiek­tu,
poprosimy Was o wybieranie płat­noś­ci bez­gotówkowej
dla naszego wspól­nego bez­pieczeńst­wa — zapro­ponu­je­my bile­ty maksy­mal­nie dwu­godzinne,
- będziemy stale dezyn­fekować szaf­ki, poręcze, klam­ki, lady, uch­wyty
pod­czas zakupu biletów w kasach nasi pra­cown­i­cy będą odd­zie­leni spec­jal­ną plexi — dla naszego i Waszego bez­pieczeńst­wa,
- zapro­ponu­je­my korzys­tanie z co drugiego prysznica.

Wspól­nie zad­ba­jmy żeby było BEZPIECZNIE!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content