W związku z orga­ni­za­cją w tym roku wypoczynku w Pleśnej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu przekazu­je­my pod­sta­wowe infor­ma­c­je doty­czące sposobu rez­erwacji oraz płatności.

  1. Rez­erwac­ja możli­wa jest tele­fon­icznie (32/415–37-17) lub oso­biś­cie w Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg (punkt informacji).
  2. Po doko­na­niu rez­erwacji w ter­minie do 2 dni roboczych należy: 
    1. wypełnić Kartę Zgłoszeniową dostęp­ną na stron­ie www.osir-raciborz.pl i przesłać mailem lub przekazać oso­biś­cie w Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg (punkt informacji)

b. dokon­ać wpłaty przelewem na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląs­ki O/Racibórz 09105013281000000400032421,

 

poda­jąc w tytule płat­noś­ci: nazwisko i imię Naby­w­cy, ter­min pobytu

 

Przykład: Kowal­s­ki Jan, 27.06–11.07.

 

Ist­nieje również możli­wość doko­na­nia płat­noś­ci oso­biś­cie w Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg (punkt informacji).

Do pod­pisa­nia umowy niezbędne jest również dostar­cze­nie pod­pisanych przez każdego z pełno­let­nich uczest­ników obozu klauzuli informacyjnej.

Po doko­na­niu wszys­t­kich czyn­noś­ci zostanie pod­pisana umowa, która będzie pod­stawą do wejś­cia na teren obozu w wyz­nac­zonym terminie.

 

Kosz­ty noclegu:

1) Barak: 150 zł x 7 dni = 1050 zł

2) Namiot: 100 zł x 7 dni = 700 zł

Kosz­ty wyżywienia:

1) dzieci do 3 lat — nieodpłatnie

2) dzieci od 3 — 12 lat- 10 zł/os

3) od 12 lat — 15 zł/os

 

Do pobra­nia:

 

1) Map­ka ori­en­ta­cyj­na z numer­acją Baraków oraz Namiotów: POBIERZ

2) Kar­ta zgłoszeniowa: POBIERZ

3) Reg­u­lamin poby­tu — “Pleś­na 2020”: POBIERZ

4) Klauzu­la infor­ma­cyj­na: POBIERZ

5) Wzór umowy Pleś­na 2020: POBIERZ

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content