W związku z obec­ną sytu­acją i przedłuża­ją­cy­mi się utrud­nieni­a­mi spowodowany­mi COVID-19 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu postanow­ił zmienić for­mułę Biegu bez Granic na bieg wirtu­al­ny. Dlat­ego serdecznie zaprasza wszys­t­kich miłośników akty­wnoś­ci fizy­cznej do udzi­ału w „E–Biegu bez Granic”.

Uczest­ni­cy wydarzenia pomiędzy 11.05.2020 r. a 31.05.2020 r. pokonu­ją dys­tans 10 km, na dowol­nie wybranej trasie, dowol­ną dyscy­pliną: marsz Nordic Walk­ing, bieg, spac­er, wędrowanie. Każdy zgłos­zony po zakońc­zonej akcji otrzy­ma pamiątkowy medal, który będzie stanow­ił kole­jną część medali z cyk­lu 4Biegi Racibórz.

Opła­ta star­tową wynosi 25 zł. Moż­na ją uiś­cić przelewem na kon­to OSiRu lub w przy­pad­ku braku możli­woś­ci oso­biś­cie w Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg.

Zapisów dokonu­je­my drogą mailową (sport@osirraciborz.pl – poda­je­my imię, nazwisko, datę urodzenia), oso­biś­cie w Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg lub tele­fon­icznie – 32/415–37-17.

Oprócz udzi­ału w samym biegu moż­na wziąć udzi­ał w trzech konkur­sach towarzyszą­cych: „Wygrana mier­zona kilo­me­tra­mi”, „Zmaluj swój numer star­towy” oraz „Zdję­cia z prze­bieg­nię­cia” – szczegóły w regulaminie. 

W ter­minie do 05.06.2020 należy przesłać swój wynik w postaci zrzu­tu ekranu (screena), zdję­cia z aplikacji lub zdję­cia zegar­ka z widocznym dys­tansem, cza­sem i datą mailowo na adres sport@osirraciborz.pl lub na pro­fil FB OSiR Racibórz — mile widziane fotki.

Drodzy bie­gacze mając na uwadze obec­ną sytu­ację związaną z obec­noś­cią koron­awirusa pamię­ta­j­cie o pod­sta­wowych zasadach bez­piecznego bie­ga­nia: porusza­my się w mało uczęszczanych miejs­cach, zachowu­je­my odstęp min. 2 metry, nie bie­gamy w gru­pach, zasła­ni­amy twarz (wyjątek teren leśny).

Serdecznie zaprasza­my do udziału.

Pobierz reg­u­lamin

 

Klauzu­la RODO

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content