OSiR Racibórz , AquaBrax Szy­mo­ci­ce  wspól­nie z  Nadleśnict­wo Rudy Raci­borskie, Lasy Państ­wowe i   CKZIU nr 1 w Raci­borzu  serdecznie zaprasza­ją na przy­godę grzy­biarską.
Tym razem miejscem zbiór­ki będzie teren Aqua Braxu w Szy­mo­ci­cach, skąd punk­tu­al­nie o godz. 8.00 grzy­biarze wyruszą w okoliczne lasy w poszuki­wa­niu okaza­łych grzybów.
Podob­nie jak w zeszłym roku uczest­ni­cy zawodów zostaną wyposażeni w plas­tikowy worek, do którego będą zbier­ać napotkane na swo­jej leśnej drodze śmieci.
ermin: 13.10.2019 r. (niedziela)
Start: 8:00
Miejsce: Aqua Brax Szy­mo­ci­ce, ul. Gli­wic­ka 37
Wstęp wol­ny
Zapisy poprzez SMS — 693–368-377 Tomasz Bielińs­ki (w treś­ci poda­je­my imię, nazwisko zgłasza­jącego oraz liczbę osób)
Oso­by niepełno­let­nie muszą posi­adać zgodę rodz­i­ca lub opieku­na prawnego na udzi­ał w zawodach.
 
 
CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content