Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu infor­mu­je, że od dnia dzisiejszego tj. 12.08.2019 r., w związku zanieczyszcze­niem niec­ki basenowej, basen w Oborze przy ul. Markow­ick­iej 1 będzie nieczyn­ny do odwoła­nia. Otwar­cie basenu nastąpi tak szy­bko jak to tylko będzie możli­we. Stosow­na infor­ma­c­ja zostanie Państ­wu przekazana odręb­nym komu­nikatem. Za związane z tą sytu­acją niedo­god­noś­ci przeprasza­my. Liczymy na Państ­wa zrozu­mie­nie i zachę­camy do sko­rzys­ta­nia w tym cza­sie z ofer­ty H2Ostóg.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content