Szanowni Państ­wo!

Ośrodek Sportu i Rekreacji infor­mu­je, że w związku z zaist­ni­ałym w dniu dzisiejszym na base­nie w Oborze incy­den­cie kałowym, zgod­nie z roz­porządzenia Min­is­tra Zdrowia z 9 listopa­da 2015 r. w spraw­ie wyma­gań, jakim powin­na odpowiadać woda na pły­wal­ni­ach (Dz.U. poz. 2016), basen w Oborze został wyłąc­zony z użytkowa­nia do cza­su otrzy­ma­nia pozy­ty­wnych wyników z bada­nia inter­wen­cyjnego wody. Dołożymy wszel­kich starań, aby ww. bada­nia zostały przeprowad­zone tak szy­bko jak to tylko będzie możli­we. Za zaist­ni­ałą sytu­ację przepraszamy.

Dar­iusz Tkocz
Dyrek­tor OSiR
CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content