Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu infor­mu­je, iż pod­jęte dzi­ała­nia mające na celu oczyszcze­nie insta­lacji wody użytkowej z bak­terii Legionel­li w aqua­parku H2Ostróg okaza­ły się skuteczne. Obec­nie woda jest już czys­ta i zdezyn­fekowana, a co za tym idzie zdat­na do korzys­ta­nia przez użytkown­ików naszego obiek­tu. Ponowne otwar­cie obiek­tu nastąpi już jutro, piątek 28.12.2018 r., o godzinie 6.00. Zaprasza­my serdecznie!
Dzięku­jąc za zrozu­mie­nie i cier­pli­wość prag­niemy zapewnić wszys­t­kich korzys­ta­ją­cych z obiek­tu, że dołożymy wszel­kich starań, aby taka sytu­ac­ja się nie powtórzyła. Nadal będziemy mon­i­torować na bieżą­co jakość wody i wierzymy, że będziemy infor­mowali Państ­wa tylko i wyłącznie o jej dobrych wynikach. Państ­wa zdrowie i bez­pieczeńst­wo jest dla nas priorytetem.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content