Szanowni Państ­wo,

w opar­ciu o decyzję Powia­towej Stacji San­i­tarno-Epi­demi­o­log­icznej w Raci­borzu, do której się przy­chy­lamy, obiekt kry­tej pły­wal­ni H2Ostróg pozostaw­iamy nieczyn­ny do uzyska­nia pozy­ty­wnych wyników badań wody użytkowej (prysznice damskie i męskie). Pod­jęliśmy już stosowne kro­ki napraw­cze, które mają na celu usunię­cie bak­terii z insta­lacji obiek­tu i zle­cil­iśmy spec­jal­isty­czne­mu lab­o­ra­to­ri­um przeprowadze­nie badań wody w naszym obiek­cie. Po wye­lim­i­nowa­niu bak­terii z insta­lacji i uzyska­niu pewnoś­ci, że woda jest czys­ta i zdat­na do kąpieli ponown­ie uru­chomimy H2Ostróg. Przeprasza­my za wszelkie niedo­god­noś­ci z tym związane i brak możli­woś­ci korzys­ta­nia z obiek­tu, ale zdrowie i bez­pieczeńst­wo naszych użytkown­ików jest dla nas najważniejsze. Wierzymy, że pod­jęte przez nas dzi­ała­nia okażą się skuteczne i jak najszy­b­ciej będziemy mogli ponown­ie zaprosić Państ­wa do bez­piecznej zabawy i rekreacji.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content