Zapisy na Nar­o­dowy Bieg 100-lecia od Bał­tyku do Tatr jeszcze trwa­ją — zostało już tylko 20 miejsc!
Oso­by, które jeszcze nie opłaciły star­tu mogą tego dokon­ać w punkcie infor­ma­cji Kry­tej Pły­wal­ni H2Ostróg, w godz. 6.00 – 22.00, lub przelewem na kon­to OSiR — ING Bank Śląs­ki O/Racibórz 09105013281000000400032421 (w treś­ci przelewu poda­je­my imię, nazwisko, datę urodzenia oraz dopisek Bieg Stule­cia). Opła­ta wynosi 50 zł.(o kole­jnoś­ci zgłoszeń decy­du­je data wpłaty).
Zaprasza­my do udziału

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content