Wita­j­cie bie­gacze 4Biegi Racibórz
Tak jak już wspom­i­nal­iśmy moż­na zamaw­iać ekspozy­to­ry na medale, który zdobyliś­cie w tym roku pod­czas raci­bors­kich biegów. Koszt jed­nej sztu­ki wynosi 50 zł. Zamówienia moż­na dokon­ać wpła­ca­jąc w punkcie infor­ma­cji H2Ostróg (codzi­en­nie w godz. 6.00 – 22.00) lub na kon­to OSiR — ING Bank Śląs­ki O/Racibórz 09105013281000000400032421 (w treś­ci przelewu poda­je­my imię, nazwisko oraz dopisek EKSPOZYTOR). Z racji dużego praw­dopodobieńst­wa uszkodzenia ekspozy­to­ra pod­czas wysył­ki możli­wy jest tylko odbiór oso­bisty.
Zamówienia będą zbier­ane do 15.11.2018 r.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content