Grzy­bo­branie 2018 !!!
OSiR Racibórz, Zabytkowa Stac­ja Kolei Wąsko­torowej w Rudach, Gmin­ny Ośrodek Turysty­ki i Pro­mocji w Rudach oraz Nadleśnict­wo Rudy Raci­borskie, Lasy Państ­wowe, CKZIU nr 1 w Raci­borzu serdecznie zaprasza­ją na przy­godę grzy­biarską.
Tym razem grzy­biarze będą extra eko, gdyż każdy uczest­nik zostanie wyposażony w plas­tikowy worek, do którego będzie zbier­ał napotkane na swo­jej leśnej drodze śmieci — dla najlep­szego “recyk­lera” będzie czekała extra nagro­da !!!
Termin: 07.10.2018 r. (niedziela)
Start: 8:00
Wstęp wol­ny
Zapisy poprzez SMS — 693–368-377 Tomasz Bieliński

 

REGULAMIN — pobierz

 

MAPKA RUDY — STANICA

 

Do pobra­nia w smart­fonach w Sklep Play jest bard­zo faj­na aplikac­ja umożli­wia­ją­ca szy­bką ori­en­tację w tere­nie za pomocą syg­nału GPS o nazwie         mLas mini (oczy­wiś­cie jest bezpłat­na). Warto posi­adać taką aplikację w swoich tele­fonach pod­czas leśnych wycieczek. Dodatkowo moż­na zaak­tu­al­i­zować bazę danych aplikacji o teren Nadleśnict­wa Rudy Raci­borskie — gdzie 07.10.2018 będą odby­wać się zawody grzy­biarskie — w spraw­ie otrzy­ma­nia nakład­ki prosimy o maila na adres: www.imprezy@osirraciborz.pl

Zaprasza­my

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content