Ośrodek Sportu i Rekreacji infor­mu­je, iż w dni­ach 10–11.03.2018 r. w Are­nie Rafako odbędzie się VIII Turniej Siatkars­ki Zakładów Pra­cy i Służb Mundurowych o Puchar Prezy­den­ta Mias­ta Racibórz. Orga­ni­za­tora­mi turnieju są: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Mias­ta Racibórz oraz SGL Car­bon S.A. Wszys­tkie chętne do udzi­ału w turnieju zakłady pra­cy zaprasza­my do zgłasza­nia się w Ośrod­ku Sportu i Rekreacji. W turnieju głównym udzi­ał może wziąć 16 zakładów pra­cy. Więcej infor­ma­cji na tem­at turnieju oraz kartę zgłoszeniową zespołu moż­na znaleźć w reg­u­laminie turnieju. Zgłoszenia przyj­mowane są do dnia 28.02.2018 r.
Przy­pom­ni­jmy, że w roku ubiegłym najlep­si okaza­li się zawod­ni­cy Eko-Okien. W “czwórce” znaleźli się również siatkarze Zakładu Popraw­czego i Schro­niska dla Nielet­nich, SGL Car­bon oraz Henkel S.A.

Infor­ma­c­je na tem­at har­mono­gra­mu turnieju oraz zaplanowanych atrakcji podamy w cza­sie późniejszym.

 

Reg­u­lamin + kar­ta zgłoszeniowa

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content