Do świąt Bożego Nar­o­dzenia coraz bliżej, w ten mag­iczny czas z pewnoś­cią wprowadzą nas zarząd­cy raci­borskiego aqua­parku H2Ostróg. Wzorem ubiegłych lat zaprasza­ją użytkown­ików pły­wal­ni do wielkiego świątecznego szuka­nia prezen­tów. Akc­ja odbędzie się
w dni­ach 20 i 23 grudnia.

Do wygra­nia m. in. plus­zowe zabaw­ki, zestawy kos­me­tyków, puz­zle, książ­ki. Co należy zro­bić, aby otrzy­mać takie prezen­ty? Ostat­nie dni przed świę­ta­mi spędz­ić w raci­borskim aqua­parku H2Ostróg i dobrze się rozglą­dać, ponieważ to właśnie na tych najbardziej spostrze­gaw­czych czeka­ją nagrody.

Na tere­nie pły­wal­ni ukryte będą niewielkie znacz­ki przed­staw­ia­jące choinkę, kto taki odna­jdzie, otrzy­ma przy­porząd­kowaną mu nagrodę niespodziankę.

Jed­nak nie będzie łat­wo odnaleźć wymi­en­ny na prezent znaczek choin­ki. Jego wymi­ary to zaled­wie 1,5 cm x 1,5 cm. Oso­by, które zna­jdą taki znaczek, powin­ny zgłosić się do ratown­i­ka po odbiór nagrody. Należy pamię­tać, że każ­da oso­ba biorą­ca udzi­ał w zabaw­ie może ode­brać tylko jed­ną nagrodę. Nie mogą brać w niej udzi­ału pra­cown­i­cy H2Ostróg.

Życzymy udanych poszuki­wa .

Warto pamię­tać, że w zabaw­ie może wziąć udzi­ał każdy, nieza­leżnie od wieku i płci, kto wykupił dowol­ną wejś­ciówkę na basen.

 

 

choinka biała

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content