Już za miesiąc wielkie bie­ganie w Żorach. Rozpędz­iła się na dobre „machi­na” orga­ni­za­cyj­na najwięk­szej imprezy biegowej w Żorach. Tylko miesiąc pozostał Miejskiemu Ośrod­kowi Sportu i Rekreacji na dopię­cie spraw orga­ni­za­cyjnych, a nie zde­cy­dowanym bie­gac­zom na zapisanie się do X jubileuszowej edy­cji żorskiego biegu. Miło nam poin­for­mować, że właśnie ruszyła strona poświę­cona Żorskiemu Biegowi Uliczne­mu, na której zegar odmierza czas pozosta­ją­cy do dnia 15 października.

 

Plakat 1200px Copy

 

 

Do dnia, kiedy to praw­ie dwa tysiące osób pobieg­nie uli­ca­mi naszego mias­ta. Po raz pier­wszy orga­ni­za­tor prezen­tu­je już ofic­jalne logo tegorocznego biegu, które niebawem zobaczyć będzie moż­na również na pro­jek­cie koszul­ki biegowej i okolicznoś­ciowym medalu. Znamy również nazwisko tegorocznego goś­cia spec­jal­nego, będzie to Szy­mon Ziółkows­ki, mis­trz olimpi­js­ki i mis­trz świa­ta w rzu­cie młotem. Przy­pom­i­namy, że zapisy do biegu głównego na 10 km ruszyły już w połowie lip­ca i jak do tej pory zapisanych jest już pon­ad 500 osób. Infor­mu­je­my, że lim­it uczest­ników wynosi 950 osób, a zapisów i wpłat moż­na jeszcze dokon­ać do koń­ca wrześ­nia w cenie 50 zł. Orga­ni­za­torzy zaz­nacza­ją, że z okazji „dziesią­tych urodzin biegu” przy­go­towali pewne zmi­any w reg­u­laminie, głównie związane z wyższy­mi nagro­da­mi finan­sowy­mi, możli­woś­cią star­tu aż w 13 kat­e­go­ri­ach wiekowych, konkur­sa­mi z atrak­cyjny­mi nagro­da­mi oraz spec­jal­ną nagrodą jubileuszową. W dniu imprezy będzie moż­na się zapisać oraz spróbować swoich sił w imprezie towarzyszącej – „Biegu po zdrowie” na dys­tan­sie 2,5 km, w którym w 2016 roku wys­tar­towało praw­ie 800 bie­gaczy oraz miłośników Nordic Walk­ing, bo i taką możli­wość marszu z kijka­mi przewidu­je orga­ni­za­tor na tym dys­tan­sie. Wszelkie infor­ma­c­je związane z Biegiem głównym i towarzyszą­cym moż­na odnaleźć na stornie biegu oraz na stron­ie www.mosir.zory.pl. Zapowia­da się więc, że X edy­c­ja Biegu Ulicznego będzie ponown­ie nie lada atrakcją dla wytrawnych bie­gaczy oraz sym­pa­tyków tej formy akty­wnoś­ci fizy­cznej, na którą już dziś zaprasza­ją zakochane w bie­ga­niu Żory.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content