Mias­to Racibórz oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu infor­mu­ją, iż w związku z odby­wa­ją­cym się w dniu jutrze­jszym (27.08.2017) III Rafako Pół­mara­tonem Racibórz koniecznym jest zamknię­cie niek­tórych ulic naszego mias­ta. Trasa biegu będzie prze­b­ie­gała następu­ją­cy­mi uli­ca­mi: Wojs­ka Pol­skiego, Nowa, Mick­iewicza, Szews­ka, Piw­na, Drzy­mały, Opawska (od Sądu Rejonowego do ron­da przy pl. Kon­sty­tucji 3 Maja), Warsza­wska, Wileńs­ka, Wojs­ka Pol­skiego, Miar­ki, Słowack­iego, Oci­c­ka, Mari­ańs­ka,
Michejdy, plac Bohaterów West­er­plat­te, Stal­macha, Londz­i­na, Gim­naz­jal­na, Chopina, Rynek, Batorego, Pod­wale, Drzy­mały, Sej­mowa, Kole­jowa, Koś­ciusz­ki, Eichen­dorf­fa, Bema, Sienkiewicza, Drzy­mały, Wojs­ka Polskiego.

Powyższe ulice zostaną zamknięte i wyłąc­zone z ruchu w godz­i­nach 8.30–14.30, nato­mi­ast ścisły start, czyli uli­ca Wojs­ka Pol­skiego zostanie zamknię­ta w godz­i­nach 8.00–15.00.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content