Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci i młodzież szkol­ną do korzys­ta­nia  atrakcji przy­go­towanych w ramach akcji “Lato w mieś­cie 2017”.

Do dys­pozy­cji dzieci i młodzieży wypoczy­wa­jącej w Raci­borzu zna­jdą się:

Kry­ta pły­wal­nia H2Ostróg:
Bezpłatne wejś­cia na basen dla uczniów raci­bors­kich szkół pod­sta­wowych i gim­nazjów za okazaniem legi­t­y­macji szkol­nej od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 6.00–9.00 oraz 13.00–15.00. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia muszą zna­j­dować się pod opieką pełno­let­niego opieku­na, bądź każ­do­ra­zowo okazy­wać pisem­ną zgodę rodz­i­ca (opieku­na prawnego) na samodzielne korzys­tanie z basenu (pobierz zgodę).
W pozostałych dni­ach i godz­i­nach korzys­tanie z obiek­tu w ramach obow­iązu­jącego cennika.

Skatepark:
Bezpłatne szkole­nia dla dzieci i młodzieży na skateparku — jaz­da na desko­rolkach, rlkach, hula­jno­gach czy row­er­ach BMX pod okiem wyk­wal­i­fikowanych instruk­torów w ramach akcji Extreme City! Zaję­cia w każdy czwartek lip­ca i sierp­nia od godziny 11.00 do 14.00.

Basen Obo­ra:
W waka­cyjne wtor­ki zaję­cia i zawody sportowo-rekrea­cyjne dla dzieci i młodzieży.
Korzys­tanie z obiek­tu w ramach cen­ni­ka OSiR.

Kręgiel­nia:
Od poniedzi­ałku do piątku bezpłat­ny wstęp (po wcześniejszej rez­erwacji) dla grup zor­ga­ni­zowanych (min. 15 osób) w godz­i­nach 10.00–11.00. W pozostałych godz­i­nach korzys­tanie z kręgiel­ni wg obow­iązu­jąc­go cennika.

Hala sportowa Are­na Rafako:
Codzi­en­nie w godz­i­nach 9.00–19.00 bezpłatne korzys­tanie przez dzieci i młodzież ze stołów do tenisa stołowego oraz boisk do bad­mintona za okazaniem legi­t­y­macji szkol­nej (możli­we wejś­cie z opiekunem). Zaję­cia mogą być w niek­tóre dni ogranic­zone ze wzglę­du na wyna­ję­cia hali sportowej.

Turnieje sportowe i sportowo-rekreacyjne:

Ośrodek planu­je przeprowadze­nie szeregu turniejów sportowych, w tym m.in.:
- halowy turniej pił­ki nożnej,
- wyś­ci­gi aut zdal­nie sterowanych,
- turnieje w siatków­ce plażowej,
- turniej w bad­mintona,
- turniej w tenisa stołowego,
- turniej tenisa ziem­nego.
Szczegóły poszczegól­nych turniejów będą podawane na bieżąco.

Zaprasza­my do sko­rzys­ta­nia z ofer­ty OSiR!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content