Już w najbliższy week­end w Are­nie Rafako roze­grany zostanie VII Siatkars­ki Turniej Zakładów Pra­cy i Służb Mundurowych o Puchar Prezy­den­ta Mias­ta Racibórz. Na kibiców, którzy zjaw­ią się dopin­gować swo­je drużyny czeka szereg atrakcji poza­s­portowych. Przez cały czas trwa­nia turnieju maskot­ki naszych zawodów częs­tować będą zebranych owoca­mi oraz słod­koś­ci­a­mi ufun­dowany­mi przez ZPC Mieszko. Pon­ad­to Zakład Wodociągów i Kanal­iza­cji raczyć będzie zebranych najlep­szą wodą z różnego rodza­ju dodatka­mi. Dla wszys­t­kich dba­ją­cych o swo­je zdrowie i dobre samopoczu­cie również coś się zna­jdzie. Akademia Fit­ness ustawi swo­je stoisko, przy którym będzie moż­na uzyskać porady dot. zdrowego try­bu życia, ćwiczeń, diety czy zbadać swój poziom tkan­ki tłuszc­zowej. Nato­mi­ast Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego w Raci­borzu ofer­ować będzie bezpłatne masaże dla wszys­t­kich chęt­nych w sobotę w godz­i­nach 12.00–16.00 oraz w niedzielę w godz­i­nach 14.30–16.30. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłod­szych. Pod­czas trwa­nia zawodów dzieci­a­ki będą mogły miło spędz­ić czas na różnego rodza­ju zabawach z ani­ma­torka­mi z Raci­borskiego Cen­trum Kul­tu­ry oraz wziąć udzi­ał w przed­staw­ieni­ach przy­go­towanych przez Teatrzyk Bagatel­ka z SP1 (sob­o­ta 15.30) oraz Teatrzyk Baj z raci­borskiego Zakładu Popraw­czego i Schro­niska dla Nielet­nich (niedziela 15.30). Dodatkowo w niedzielę, przed mecza­mi finałowy­mi oraz w ich prz­erwach, zaprezen­tu­je się Zespół Taneczny Skaza z Raci­borskiego Cen­trum Kul­tu­ry. Wszys­t­kich chęt­nych zaprasza­my do Are­ny Rafako w dni­ach 11–12.03.2017!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content