Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu infor­mu­je, iż w niedzielę, 8 sty­cz­nia, o godzinie 11.00 z Przys­tani Kajakowej w Parku Zamkowym wys­tar­tu­je III Bieg Nado­drza­ńs­ki. Jest to pier­wszy z czterech tegorocznych biegów wchodzą­cych w skład nowo-pow­stałego pro­jek­tu 4BiegiRacibórz. Wszys­t­kich kibiców serdecznie zaprasza­my na start oraz metę, która zostanie zlokali­zowana przy ul. Zamkowej.
Pier­wsza część III Biegu Nado­drza­ńskiego prze­b­ie­gać będzie uli­ca­mi dziel­ni­cy Pło­nia (Kanałowa, Sudec­ka, Poz­nańs­ka, Leś­na), gdzie w godz­i­nach 11.00–12.00 wys­tąpić mogą utrud­nienia w ruchu dro­gowym. Za wszelkie niedo­god­noś­ci mieszkańców dziel­ni­cy przeprasza­my i prosimy o wyrozu­mi­ałość. Dal­sza część trasy prze­b­ie­gać będzie ścieżka­mi rowerowy­mi prowadzą­cy­mi od dziel­ni­cy Pło­nia do Parku Zamkowego przy OSiR-ze.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content