Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszys­t­kich chęt­nych do spróbowa­nia swoich sił w kajaku i poz­na­nia walorów rze­ki Odry! Już w najbliższą sobotę, 3 wrześ­nia, odbędzie się spływ kajakowy na odcinku miejskim Odry — od tamy przy Rafako do Przys­tani w Parku Zamkowym. Spływ ten poprzedzi zaplanowany na Przys­tani kon­cert “Bossa nova nocą” orga­ni­zowany przez Raci­borskie Cen­trum Kul­tu­ry na zakończe­nie lata. Zbiór­ka uczest­ników spły­wu o godzinie 18.30 przy tamie Rafako. Start spły­wu ok. 19.00, zakończe­nie ok. 19.45 przy przys­tani. Kon­cert godz. 20.00. Na uczest­ników spły­wu będą czekały miejs­ca przed sceną kon­cer­tową. Zapisy na spływ pod adresem mailowym: osir.raciborz@wp.pl, w tytule maila: “Spływ na kon­cert”. Licz­ba miejsc ogranic­zona. Orga­ni­za­tor zapew­nia kaja­ki, wiosła, kamizel­ki ratunkowe oraz zabez­piecze­nie ratownicze.

Nato­mi­ast już w niedzielę, 4 wrześ­nia, Mias­to Racibórz, F.H.U. Akty­wni Jacek Kluczniok oraz OSiR Racibórz zaprasza­ją na IV Pol­sko-Czes­ki Kajakowy Mara­ton Odrza­ńs­ki Racibórz — Kędzierzyn Koźle (42 km). Zgłoszenia przyj­mowane są pod adresem mailowym: aktywni@aktywni.net.pl lub tele­fon­icznie: 32 733 00 21. Wpisowe 50 zł/os. Więcej szczegółów i infor­ma­cji na tem­at mara­tonu moż­na poz­nać w reg­u­laminie oraz pro­gramie imprezy.

 

Reg­u­lamin
Pro­gram maratonu

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content