Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu zaprasza do udzi­ału w spływach kajakowych po rzece Odrze. W najbliższym cza­sie zaplanowano dwa dni spły­wów dla osób zain­tere­sowanych akty­wnym wypoczynkiem.

13.08.2016 Spływ Racibórz – Dziergowice

Start spły­wu: Przys­tań w Parku Zamkowym w Raci­borzu o g. 10.00 (wydawanie kajaków od 9.00)

Meta spły­wu: Polana w Dziergowicach

Ilość miejsc: 50 (25 kajaków dwuosobowych)

Orga­ni­za­torzy zapew­ni­a­ją sprzęt (kaja­ki, wiosła, kamizel­ki ratunkowe) oraz zabez­piecze­nie spły­wu przez ratown­ików wod­nych. Powrót z Dzier­gow­ic każdy z uczest­ników musi zor­ga­ni­zować sobie indy­wid­u­al­nie. Trans­port kajaków z Dzier­gow­ic po stron­ie orga­ni­za­to­ra spływu.

Zapisy: mailowo pod adresem osir.raciborz@wp.pl – w tytule proszę napisać „Spływ Racibórz – Dziergowice”.

14.08.2016 Spły­wy od jazu przy Rafako do Przys­tani w Parku Zamkowym
W związku z planowanym uru­chomie­niem Plaży Miejskiej w dniu 14.08.2016 r., Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na krótkie spły­wy kajakowe (czas trwa­nia: ok. 1 godziny) na odcinku miejskim Odry – od jazu przy Rafako do Przys­tani w Parku Zamkowym). Zaplanowano cztery takie spły­wy, które rozpoczną się odpowied­nio o godzinie 10.00, 12.00, 14.00 i 16.00.

Start spły­wu: Jaz przy Rafako, g. 10.00, g. 12.00, g. 14.00, g. 16.00

Zbiór­ka uczest­ników: Park­ing przy H2Ostróg, g. 9.30, g. 11.30, g. 13.30, g. 15.30 (Ośrodek Sportu i Rekreacji zapew­nia uczest­nikom spły­wów trans­port na miejsce startu)

Meta spły­wu: Przys­tań w Parku Zamkowym

Ilość miejsc: 20 (10 kajaków dwu­osobowych) na każdy z czterech spły­wów.
Zapisy: mailowo pod adresem osir.raciborz@wp.pl – w tytule proszę napisać „Spływ Rafako – Przys­tań g. wybrana godz­i­na startu

Orga­ni­za­torzy zapew­ni­a­ją sprzęt (kaja­ki, wiosła, kamizel­ki ratunkowe), zabez­piecze­nie spły­wu przez ratown­ików wod­nych, trans­port sprzę­tu oraz trans­port uczest­ników na miejsce startu.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content