Niespeł­na dwa tygod­nie pozostały do IX Biegu Bez Granic w Raci­borzu. Wydarze­nie biegowe, które rokrocznie przy­cią­ga wielu bie­gaczy trady­cyjnie odbędzie się 3 maja. W tym roku będzie to jed­nak bieg wyjątkowy – z dwóch powodów.

Po raz pier­wszy medal, który otrzy­ma­ją zawod­ni­cy na mecie będzie tylko częś­cią całoś­ci. Na ową całość złożą się w tym roku dwa medale – medal z Biegu Bez Granic oraz medal z II Rafako Pół­mara­tonu Racibórz. Ich połącze­nie spowodu­je pow­stanie pełnego her­bu Raci­borza. Dlat­ego też zachę­camy wszys­t­kich do star­tu w obu bie­gach (przy­pom­i­namy, że nie ma zapisów w dniu zawodów do Biegu Bez Granic), szczegól­nie te oso­by, które zapisały się na pół­mara­ton, a jeszcze nie uczyniły tego w przy­pad­ku wydarzenia majowego. Każdy medal jest cen­ny, ale połącze­nie tych dwóch medali w jed­ną całość na pewno będzie smakowało wyjątkowo.

Drugim nowym ele­mentem tego biegu jest jego wymi­ar chary­taty­wny. Part­nerem IX Biegu Bez Granic została fun­dac­ja „NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ”. Pod­czas trwa­nia biegu będzie moż­na wesprzeć fun­dację, która tym razem zbier­ać będzie środ­ki na lecze­nie Julii Starosty, od 10 miesię­cy zma­ga­jącej się z ostrą białaczką lim­foblasty­czną. Lecze­nie tej choro­by jest bard­zo długie i niezwyk­le kosz­towne, dlat­ego każ­da pomoc dla rodziny kilkulet­niej dziew­czyn­ki może okazać się bezcenna.

Przy­pom­i­namy: DWA BIEGI – DWA MEDALE – JEDNA CAŁOŚĆ

Zapisy do IX Biegu Bez Granic: http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2298

W TYM ROKU NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAPISÓW W DNIU ZAWODÓW

Reg­u­lamin i infor­ma­c­je na tem­at biegu: www.raciborz.pl oraz osir-raciborz.pl

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content