Już dzisi­aj, w środę 13 kwiet­nia o godzinie 16.00, odbędą się kon­sul­tac­je społeczne w spraw­ie mod­ern­iza­cji sta­dionu lekkoatle­ty­cznego OSiR przy ul. Zamkowej 4. Władze Mias­ta zaprasza­ją na spotkanie do Sali Kolum­nowej Urzę­du Mias­ta Racibórz.

 

Lekkoatle­ty­ka od daw­na jest wiz­ytówką Raci­borza. Sukcesy Artu­ra Nogi, a ostat­nio także Justyny Świę­ty spraw­ia­ją, że mieszkań­cy mogą z dumą mówić o swoich reprezen­tan­tach w tej dziedzinie sportu. Sukcesy jed­nak nie biorą się znikąd. Sportow­cy dochodzą do nich ciężką pracą, poświęce­niem. Zwycięst­wo to także owoc pra­cy innych ludzi – tren­erów, fizjoter­apeutów, lekarzy. W tym rów­na­niu obok tal­en­tu i wyrzeczeń sportow­ców są także pieniądze spon­sorów i baza treningowa.

Właśnie dlat­ego Mias­to chce dokon­ać mod­ern­iza­cji sta­dionu Ośrod­ka Sportu i Rekreacji. Sta­dion ma nabrać zupełnie nowego blasku. Obiekt ma zyskać nowoczes­ną bieżnię, rzut­nię, skocznię i całą infra­struk­turę lekkoatle­ty­czną. Prze­bu­dowa sta­dionu wyma­ga jed­nak sze­ro­kich kon­sul­tacji osób i środowisk, które zaj­mu­ją się sportem.

 

Infor­ma­c­ja: Urząd Mias­ta Racibórz

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content