Ośrodek Sportu i Rekreacji infor­mu­je, iż w dni­ach 12–13 mar­ca odbędzie się VI Turniej Siatkars­ki Zakładów Pra­cy i Służb Mundurowych Mias­ta Racibórz o Puchar Prezy­den­ta Mias­ta. Zaprasza­my wszys­tkie chętne zakłady pra­cy zlokali­zowane na tere­nie Raci­borza do wzię­cia udzi­ału w turnieju. W załączniku reg­u­lamin oraz wszelkie niezbędne infor­ma­c­je doty­czące zgłoszeń i prze­biegu zawodów.

 

Reg­u­lamin do pobrania

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!Arena Rafako 5 Copy

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content