ferie 2016 balwany CopyZima w mieście

 

15.02. – 28.02.2016r.
Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do korzys­ta­nia ze swoich obiek­tów i atrakcji przy­go­towanych na Ferie Zimowe:

Kry­ta Pły­wal­nia H2Ostróg
Korzys­tanie z H2Ostróg wg obow­iązu­jącego cen­ni­ka OSiR.
Od 15.02. do 28.02.2016r. w tygod­niu (poniedzi­ałek – piątek) bezpłatne wejś­cia na basen dla uczniów raci­bors­kich szkół pod­sta­wowych i gim­nazjów za okazaniem ważnej legi­t­y­macji szkol­nej (dzieci ze szkół pod­sta­wowych, które nie ukończyły 13 roku życia muszą zna­j­dować się pod opieką pełno­let­niego opieku­na, bądź każ­do­ra­zowo okazy­wać pisem­ną zgodę rodz­i­ca, opieku­na prawnego na samodzielne korzys­tanie z basenu. Zgody dostęp­ne na stron­ie osir-raciborz.pl oraz w punkcie infor­ma­cyjnym H2Ostróg.)
Wejś­cia dla uczniów w godz­i­nach:
7.00–9.00 maksy­mal­nie 40 osób
9.00–10.00 maksy­mal­nie 40 osób
13.00–14.00 maksy­mal­nie 40 osób
14.00–15.00 maksy­mal­nie 40 osób

Lodowisko Pias­tor
Od poniedzi­ałku do piątku 15.02.–28.02.2016r.
9.00–10.00 – LODOWISKO bezpłat­na nau­ka jazdy na łyżwach z instruk­torem (dzieci wstęp bezpłat­ny, dorośli wg cen­ni­ka)
11.00–12.30 – LODOWISKO bezpłat­ny wstęp dla grup zor­ga­ni­zowanych (min. 20 osób)
Pozostałe śliz­gaw­ki ogóln­o­dostęp­ne – płatne wg cen­ni­ka OSiR

Kręgiel­nia
Od poniedzi­ałku do piątku 15.02.–28.02.2016r. 10.00–11.00 bezpłat­ny wstęp dla grup zor­ga­ni­zowanych (min. 15 osób).
W pozostałych godz­i­nach czyli 8.00–10.00 i 11.00–12.00 wstęp dla grup zor­ga­ni­zowanych (min. 15 osób) z opiekunem – płatne wg cen­ni­ka OSiR

Are­na Rafako
Od poniedzi­ałku do piątku bezpłatne korzys­tanie z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży 7.00–22.00.
OSiR w ramach akcji Zima w Mieś­cie serdecznie zaprasza wszys­tkie dzieci oraz młodzież do udzi­ału w zawodach sportowych orga­ni­zowanych w Are­nie Rafako. W pier­wszym tygod­niu ferii zaplanowano:
1. Turniej tenisa stołowego dla uczniów szkół pod­sta­wowych oraz gim­naz­jal­istów — poniedzi­ałek 15.02
2. Turniej halowej pił­ki nożnej- szkoły pod­sta­wowe, gim­nazjum (druży­na skła­da się z 4 zawod­ników w polu gry + bramkarz) — wtorek, 16.02
3. Turniej Bad­mintona — szkoły pod­sta­wowe oraz gim­nazjum — śro­da 17.02
4. Turniej dwó­jek siatkars­kich — gim­nazjum oraz szkoły pon­adg­im­naz­jalne — czwartek 18.02
5. Zawody aut zdal­nie sterowanych — sob­o­ta 20.02

Wszys­tkie turnieje rozpoczy­na­ją się o godz. 10.00 w Are­nie Rafako. Zapisy w dniu zawodów.Osoby niepełno­let­nie chcące wziąć udzi­ał w zawodach muszą posi­adać pisem­ną zgodę rodz­i­ca bądź opieku­na prawnego.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content