Raci­bors­ki OSiR serdecznie zaprasza do Are­ny Rafako na I Mis­tr­zost­wa Raci­borza aut zdal­nie sterowanych, które odbędą się 20 lutego o godz. 10.00. Uczest­ni­cy będą rywal­i­zowali na spec­jal­nie przy­go­towanym torze wyś­cigowym. Oprócz ści­ga­nia się zawod­ni­cy będą mogli wykazać się swoi­mi umiejęt­noś­ci­a­mi kierowa­nia pod­czas wykony­wa­nia prób, które będą wyma­gały dużej pre­cyzji oraz bard­zo dobrej tech­ni­ki jazdy. Do zabawy zaprasza­my szczegól­nie rodz­iców wraz ze swoi­mi pociecha­mi, z który­mi będą mogli ciekaw­ie spędz­ić sobot­ni poranek. Na start zaprasza­my również i tych trochę starszych ama­torów, którzy mają ochotę poś­ci­gać się i przy­pom­nieć sobie młodzieńcze lata. Aby móc wys­tar­tować w zawodach wystar­czy tylko przynieść swo­je autko i już moż­na się cieszyć z pokony­wanych okrążeń.

Uczest­niczą­cy w zawodach proszeni są o przyniesie­nie ze sobą obuwia zmi­en­nego – sportowego.

Serdecznie zaprasza­my OSiR Racibórz

tel. kon­tak­towy – 693–368-377auta Copy

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content