Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu serdecznie zaprasza dzieci oraz młodzież na turniej tenisa ziem­nego, który odbędzie się 13.08.2015 r. (czwartek) na kor­tach OSiR przy ul. Zamkowej 4. Początek zawodów o godz. 9:30. Uczest­ni­cy turnieju przys­tąpią do rywal­iza­cji w dwóch kat­e­go­ri­ach: szkoła pod­sta­wowa oraz gim­nazjum. Dla najlep­szych zawod­ników przewidziano nagrody rzec­zowe, medale oraz dyplomy. Oso­by, które chcą wziąć udzi­ał w turnieju ale nie posi­ada­ją włas­nej raki­ety do tenisa pros­zone są o kon­takt pod nr te. 693–368-377. Warunk­iem przys­tąpi­enia do turnieju jest pisem­na zgo­da rodz­i­ca lub opieku­na prawnego.

Serdecznie zaprasza­my

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content