raciborz polmaraton reklama prasowa DRUK

Zaprasza­my wszys­t­kich Bie­gaczy, którzy chcieli­by zostać pace­mak­era­mi I Rafako Pół­mara­tonu Racibórz o zgłosze­nie się do biu­ra orga­ni­za­to­ra – Ośrod­ka Sportu i Rekreacji w Raci­borzu tel. 32 415–37-17 email: osir.raciborz@wp.pl

Pace­mak­erzy, którzy poprowadzą poszczególne grupy na następu­jące cza­sy: 1:45, 2:00, 2:15  zgod­nie z reg­u­laminem są zwol­nieni z opłaty startowej.

Na zgłosze­nie czekamy do dnia 05.08.2015 wraz z podaniem cza­su prowad­zonej grupy. Zgłoszenia przyj­mowane są pod adresem mailowym: osir.raciborz@wp.pl Do zgłoszenia proszę dołączyć infor­ma­cję o sobie zgod­nie z załąc­zonym formularzem.

Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie możli­wość wyboru jed­nego pace­mak­era na konkret­ny czas z puli zgłoszeń jeżeli na jed­no miejsce wpłynie więk­sza licz­ba ofert. Wszys­tkie oso­by, które zgłoszą chęć bycia pace­mak­erem zostaną powiadomieni o decyzji Orga­ni­za­to­ra odręb­nym mailem.

Pace­mak­erzy zostaną ofic­jal­nie oznakowani za pomocą:

  1. Spec­jal­nych koszulek tech­nicznych, które otrzy­ma­ją w podanych przez siebie rozmiarach
  2. Balonów napełnionych helem z zapisany­mi czasami

 

For­mu­la­rz zgłoszeniowy PACEMAKER

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content