Zaprasza­my grupy od 3 do 20 osób, które w dowol­ny sposób chcą zagrze­wać bie­gaczy na trasie I Rafako Pół­mara­tonu w Raci­borzu. Okrzy­ki, prze­bra­nia, trans­par­en­ty, instru­men­ty muzy­czne: trąb­ki, gitary… wszys­tkie chwyty doz­wolone! Dopin­gu­ją­cych będą oce­niali sami pół­mara­tończy­cy, gło­su­jąc bezpośred­nio po ukończe­niu biegu.

Ilość grup ograniczona.

Zwycięską grupę czeka atrak­cyj­na nagroda.

Zgłoszenia przyj­mowane będą pod adresem mailowym: osir.raciborz@wp.pl W mailu należy podać ilość osób, imię i nazwisko oso­by zgłasza­jącej, a także napisać kil­ka słów o grupie. Na zgłoszenia czekamy do 15.08.2015.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content