Ulotka półmaraton

Orga­ni­za­tor: Urząd Mias­ta Racibórz — Ośrodek Sportu i Rekreacji

Patronat: Mirosław Lenk Prezy­dent Mias­ta Racibórz

Spon­sor tytu­larny: RAFAKO S.A.

Part­nerzy: Fed­er­ac­ja Sportowa „Ener­getyk”

Start: 30 sierp­nia 2015 r. z uli­cy Wojs­ka Pol­skiego o godz. 10:00

Zapisy: STS-Tim­ing http://sts-timing.pl/polmaratonraciborz/index.php do 24.08.2015

Oso­biś­cie w biurze zawodów 29 sierp­nia 2015 od godz. 16.00 do godz. 20:00 

Opła­ta startowa:

 •          30 zł — przelewem do dnia 31.07.2015 r.
 •          40 zł – przelewem od 01.08.205 do 24.08.2015
 •          60 zł – gotówką w Biurze Zawodów dnia 29.08.2015
  • Zniż­ki: 50% zniż­ki dla mieszkańców Raci­borza oraz dla uczest­ników VIII Biegu bez granic w Raciborzu

Dłu­gość trasy: 21 097,5 m

Trasa posi­a­da atest PZLA. Bie­gacze mają do poko­na­nia 2 pętle uli­ca­mi Raciborza.

Szczegółowa map­ka trasy biegu jest dostęp­na poniżej oraz na stron­ie www.raciborz.pl

Pace­mak­erzy: Bie­gac­zom na trasie będą poma­gać pace­mak­erzy, którzy poprowadzą półmaratończyków.

Nagrody finan­sowe:

Nagrody główne w klasy­fikacji gen­er­al­nej kobi­et i mężczyzn:

I miejsce   – 2000 zł + puchar

II miejsce  – 1500 zł + puchar

III miejsce – 1000 zł + puchar

IV miejsce –   600 zł + puchar

V miejsce   –  500 zł + puchar

VI miejsce   – 400 zł + puchar 

Nagrody rzec­zowe:

Każdy z zawod­ników, który ukończy bieg w reg­u­laminowym cza­sie otrzy­ma pamiątkowy medal.

Pon­ad­to będą przyz­nawane nagrody w klasy­fikacji najszyb­sza Raci­borzan­ka i najszyb­szy Raciborzanin.

DLA BIEGACZA

Paki­et startowy:

 • Pro­fesjon­al­na koszul­ka techniczna
 • Numer star­towy
 • Worek na odzież do depozy­tu wraz z naklejką 
 • Mate­ri­ały promocyjne

Dodatkowo dla uczest­ników biegu

 • Bon na pas­ta party
 • Posiłek regen­er­a­cyjny po zakończe­niu biegu
 • Na trasie punk­ty odży­wia­nia i odświeżania
 • Bezpłatne prze­jazdy komu­nikacją miejską za okazaniem numeru star­towego w dni­ach 29 — 30 sierp­nia 2015r. pomiędzy Areną Rafako a Biurem Zawodów
 • Bezpłatne nocle­gi na parkiecie hali w Are­nie Rafako dla osób, które zgłoszą chęć noclegu mailowo osir.raciborz@wp.pl – orga­ni­za­tor nie zapew­nia śpi­worów, mat­er­aców itp.
 • Stre­fy masażu
 • Opiekę medy­czną, szat­nie, depozy­ty, toale­ty i natryski
 • Reg­u­lamin I Rafako Pół­mara­ton Racibórz
 • Trasa biegu 
 • LOGO MP geste zastosowanie Patronat medi­al­ny
CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content