Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu zaprasza pasjonatów i ama­torów kajakarst­wa do udzi­ału w kajakowych wydarzeni­ach orga­ni­zowanych w ramach pro­jek­tu pn. “Odra miejscem kajakowych przygód dla całej rodziny!”. Pro­jekt orga­ni­zowany jest przy współudziale Eurore­gionu Sile­sia i współ­fi­nan­sowany jest ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego oraz budże­tu państ­wa.
Trze­cie dzi­ałanie w ramach pro­jek­tu, Rekrea­cyj­na pęt­la wokół Raci­borza rzeką Odrą oraz kanałem Ulga, odbędzie się w niedzielę 31.05.2015. Start i metę zaplanowano przy przys­tani w Raci­borzu. Początek spły­wu o godzinie 9.00. Chęt­ni do wzię­cia udzi­ału w spły­wie mogą zapisy­wać się na spływ mailowo (osir.raciborz@wp.pl) do 27.05.2015. Nieste­ty nie ma już wol­nych miejsc w kajakach będą­cych w dys­pozy­cji OSiR Racibórz. Do spły­wu moż­na przys­tąpić z włas­nym sprzętem.
Zaprasza­my do udziału!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content