W ramach akcji “Zima w mieś­cie” Ośrodek Sportu i Rekreacji zor­ga­ni­zował dla dzieci i młodzieży wiele atrakcji. Dzisi­aj na Are­nie Rafako młodzież zagrała w tenisa ziem­nego. Wydarze­nie miało charak­ter rekreacyjny. 

 

Do turnieju zgłosiła się bard­zo duża licz­ba uczest­ników, a czas był ogranic­zony, dlat­ego zapro­ponowano młodzieży roze­granie równole­gle turnieju tenisa stołowego, oraz roze­granie turnieju deblowego, ale z losowaniem part­nerów do każdej kole­jnej gry tak, że każdy roze­grał min­i­mum 3‑mecze. W ten sposób wyło­niono mis­trza turnieju, została nią Daria Borkows­ka, nato­mi­ast o 2, 3,i 4 miejsce rywal­i­zowało aż 6‑ciu zawod­ników, ponieważ każdy z nich miał na swoim kon­cie po dwa wygrane mecze i tak kole­jność była następująca:

1.  miejsce  Daria Borkows­ka
2.  miejsce  Paweł Słysz
3.  miejsce  Piotr Raczek
4.  miejsce  Mateusz Jur­czyk i Alek Czerner

W turnieju głównym grały z powodze­niem poza Dar­ią również Kasia Kocur i Ala Czern­er. Młod­si uczest­ni­cy, ze wzglę­du na ogranic­zony czas roze­grali tylko gry podwójne. 

Wyni­ki tenisa ziemnego:

1.  miejsce Wio­let­ta Fran­iczek i Grze­gorz Rybińs­ki
2.  miejsce  Nicole Chlu­ba i Mar­ty­na Borkowska

Turniej tenisa stołowego:

1.  Nicole Chlu­ba
2.  Wio­let­ta Fran­iczek   
3.  Mar­ty­na Borkows­ka
3  Grze­gorz Rybińs­ki
4. Wik­to­ria Kondziołka

Gru­pa starsza nie zakończyła turnieju tenisa stołowego, ponieważ zaan­gażowani byli w tenis ziem­ny. Turniej przy­go­tował Tomasz Bielińs­ki z OSiR, nato­mi­ast sędz­ią naczel­nym był  Hen­ryk Swo­bo­da prezes TKKF ” RAFAKO “. Na zakończe­nie turnieju wręc­zono dyplomy, stat­uet­ki i medale najlep­szym zawod­nikom. Deko­racji w imie­niu kierown­ict­wa OSiR dokon­ał Marcin Polow­czyk, podz­iękował tenisit­om za udzi­ał i zaprosił na kole­jne turnieje.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content