W ramach akcji “zima w mieś­cie” Ośrodek Sportu i Rekreacji zor­ga­ni­zował dla dzieci i młodzieży turniej siatkono­gi. W roz­gry­wkach wzięło udzi­ał 17 par, które rywal­i­zowały na Are­nie Rafako. Wydarze­nie miało charak­ter rekreacyjny.

Are­na Rafako była dziś areną zma­gań piłkarzy, którzy przys­tąpili do rywal­iza­cji w bard­zo trud­nej konkurencji jaką „siatkono­ga”. Wyma­ga ona od zawod­ników dużych umiejęt­noś­ci tech­nicznych, koor­dy­nacji ruchowej jak również zwin­noś­ci i szy­bkoś­ci. Tylko połącze­nie tych wszys­t­kich ele­men­tów może gwaran­tować sukces. W zawodach wys­tar­towało aż 17 par. Uczest­nika­mi zawodów byli głównie podopieczni Szy­mona Kubów oraz Dar­iusza Bin­ka, którzy swo­ją pasją, wiedzą, umiejęt­noś­ci­a­mi od wielu lat zachę­ca­ją młodzież do zabawy z piłką nożną.

Wyni­ki rywal­iza­cji
Szkoła pod­sta­wowa:
1. Widera Xavier i Igor Gawron
2. Robert Paczuła i Wik­tor Kampka

Kat­e­go­ria open:
1. Daw­id Czor­niczek, Michał Grze­sik
2. Daw­id Foj­cik, Fil­ip Erynkwa­jt
3. Paweł Słysz, Mateusz Kra­sic­ki
4. Bar­tosz Trębacz, Mateusz Wilusz
5. Mateusz Trze­ci­ak, Szy­mon Grud
6. Paweł Biedroń, Michał Ziem­ba
7. Rafał Zymeł­ka, Łukasz Tol­pa
8. Xavier Widera, Igor Gawron
9. Kacper Kowal­czyk, Nataniel Hiltaws­ki
10. Robert Paczuła, Wik­tor Kamp­ka
Paweł Piekarz, Paweł Kuchars­ki
Kamil Rogal­s­ki, Szy­mon Pro­cek
Robert Wiec­zorek, Kacper Kor­c­zok
Szy­mon Tiebler, Mateusz Trzęsińs­ki
Jakub Konopac­ki, Maks Konopac­ki
Dominik Kinal, Jakub Kinal
Patryk Szaran, Mateusz Jurczyk

Orga­ni­za­torzy bard­zo serdecznie dzięku­ją tren­erom: Szy­monowi Kubów oraz Dar­ius­zowi Binkowi za nieoce­nioną pomoc w prowadze­nie zawodów.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content