W ramach akcji “Zima w mieś­cie” Ośrodek Sportu i Rekreacji zor­ga­ni­zował dla dzieci i młodzieży wiele atrakcji. 04.02 na Are­nie Rafako odbył się turniej bad­mintona. Wydarze­nie miało charak­ter rekreacyjny.

 

Po zma­gani­ach w piłkarzy­ki stołowe, tenis stołowy, “siatkonogę” przyszedł czas na bad­minton. Do rywal­iza­cji indy­wid­u­al­nej zgłosiło się 16 uczest­ników. W turnieju wzięła udzi­ał Domini­ka Tomańs­ka — trze­ciok­la­sist­ka z Nędzy, która od roku trenu­je bad­mintona w klu­bie MMKS Kędzierzyn-Koźle. Domini­ka urodz­iła się bez lewego prze­dramienia i należy do grupy parabad­minton­istów pol­s­kich, którzy już za 5 lat mają szan­sę wys­tąpić w Igrzyskach Paraolimpi­js­kich w Tokio, gdzie po raz pier­wszy będzie bad­minton w pro­gramie. Dla Domini­ki zawody w Raci­borzu były pier­wszy­mi w jej kari­erze sportowej. Tren­er Domini­ki, Tomasz Zioło, który jed­nocześnie jest trenerem Kadry Nar­o­dowej Parabad­mintona, był bard­zo zad­owolony z postępów dziew­czyn­ki. Domini­ka jest bard­zo pra­cowi­ta na treningach i z wielką ochotą wykonu­je ćwiczenia, ucząc się cią­gle nowych rzeczy. Jej sys­tem­aty­czność zaowocow­ała pier­wszym medalem w zawodach sportowych.

Wyni­ki rywalizacji:

Dziew­czyny
1. Dże­si­ka Nowak
2. Julia Kaczyńs­ka
3. Domini­ka Tomańska

Chłop­cy — szkoła pod­sta­wowa
1. Kacper Tomańs­ki
2. Woj­ciech Orlińs­ki
3. Adam Nagel

Chłop­cy — gim­nazjum
1. Mateusz Ros­tek
2. Krypczyk Dominik
3. Tomasz Kurek

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content