Już 2 lutego dzieci i młodzież z Raci­borza i okolic rozpoczną zimowe ferie. Mias­to jak co roku zad­bało, aby najmłod­si mieszkań­cy, którzy zosta­ją na ten czas w domach nie narzekali na nudę. Ofer­ta akcji Zima w Mieś­cie 2015 jest bard­zo boga­ta, dołączył do niej również Ośrodek Sportu i Rekreacji, który oprócz ciekawych zajęć w aqua­parku H2Ostróg przy­go­tował szereg turniejów sportowych. Rywal­iza­c­je odby­wać się będę w hali wid­owiskowo- sportowej „Are­na RAFAKO” przy ul. Łąkowej. Nowoś­cią w tym roku będą bitwy łucznicze. Jak będą wyglą­dały poje­dyn­ki? Zabawa będzie bez­piecz­na. Każdy uczest­nik wyposażony będzie w maskę, która zapew­nia całkow­itą ochronę twarzy. Pon­ad­to uży­wać będziemy tylko i wyłącznie strzał spec­jal­nie stwor­zonych do tego typu zabaw oraz łuków sportowych o naciągu 20lbs (9kg). Jest to niewiel­ka siła pozwala­ją­ca swo­bod­nie nap­inać łuk nawet przez najmłodszych(8–10lat), pozwala­ją­ca jed­nocześnie odd­ać skuteczny, cel­ny strzał do 20 m

Wszys­tkie konkurenc­je odby­wa­jące się w „Are­nie RAFAKO” przez­nac­zone będą dla dzieci i młodzieży w wieku szkol­nym. Podzi­ał na kat­e­gorie wiekowe i sys­te­my roz­gry­wek dopa­su­je­my do iloś­ci uczest­ników. Nato­mi­ast, uczest­ni­cy zobow­iązani są do dostar­czenia pisem­nej zgody rodz­i­ca lub opieku­na prawnego na udzi­ał w poszczegól­nych zawodach.

Zawody sportowe przy­go­towane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji na „Are­nie RAFAKO” w cza­sie ferii zimowych:

02.02. Poniedzi­ałek godz. 12.30–15.00 – Turniej tenisa stołowego (indy­wid­u­al­ny) i piłkarzyków stołowych (para­mi)

03.02. Wtorek godz. 12.30–15.00 – Turniej „siatkono­gi” (para­mi)

04.02. Śro­da godz. 12.30–15.00 – Turniej bad­mintona (indy­wid­u­al­ny)

05.02. Czwartek godz. 12.30–15.00 – Turniej dwó­jek siatkarskich

10.02. Wtorek godz. 12.00–15.00 – Turniej tenisa ziem­nego (indy­wid­u­al­ny)

11.02. Śro­da godz. 12.00–14.00 – Bitwy łucznicze

12.02. Czwartek godz. 12.00–15.00 – Turniej pił­ki nożnej halowej pięcioosobowej

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content