10 październi­ka w Raci­borzu zostanie roze­grany mecz POLSKA — RESZTA ŚWIATA w zapasach. W Are­nie Rafako zobaczymy najlep­szych pol­s­kich i zagranicznych zapaśników.

 

Zawod­ni­cy zmierzą się w dziewię­ciu 2‑rundowych walkach w sty­lu klasy­cznym, wol­nym i zapasach kobi­et. Na macie zobaczymy m.in. Dami­ana Janikowskiego i Agnieszkę Wieszczek-Kor­dus — medal­istów olimpi­js­kich. W reprezen­tacji świa­ta również wys­tąpią medal­iś­ci IO, Europy i świa­ta. Już wkrótce poz­namy kole­jne nazwiska.

Wśród zapros­zonych goś­ci będzie wiele znanych osób ze świa­ta sportu i biz­ne­su, m.in. Dar­iusz Michalczewski.

Całość przyjmie for­mę gali. Będzie to wydarze­nie, jakiego jeszcze w his­torii pol­s­kich zapasów nie było. — Pokaże­my, że zapasy to niezwyk­le wid­owiskowy sport — mówi Grze­gorz Pieronkiewicz, Prezes Pol­skiego Związku Zapaśniczego, jeden z orga­ni­za­torów imprezy.

Swo­ją Obec­ność w Raci­borzu potwierdzili już Prezy­den­ci Świa­towej Fed­er­acji Zapasów FILA i Europe­jskiej Fed­er­acji Zapasów CELA.

Przewidziano 500 miejsc na try­bunach i 250 wokół maty. Bezpośred­nią trans­misję będzie moż­na zobaczyć w TVP SPORT, planowane jest także “wejś­cie” w głównych Wiado­moś­ci­ach TVP1.

Imprezę orga­nizu­ją: Pol­s­ki Związek Zapaśniczy, MKZ Unia Racibórz, Mias­to Racibórz oraz Kra­jowa Liga Zapaśnicza spół­ka z o.o.

Patronem medi­al­nym wydarzenia jest TVP SPORT, a part­nerem tech­nicznym 4F.

Bile­ty w cenie 30 zł do naby­cia w MKZ Unia Racibórz. Infor­ma­c­ja tel. 32 415 25 44

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content