W min­iony week­end w Nędzy odbyły się pier­wsze zawody grzy­biarskie o tytuł „Najlep­szego Grzy­biarza Zie­mi Raci­borskiej” pod hasłem „Po grzy­by marsz” .Impreza została zor­ga­ni­zowana przez OSiR Racibórz pod hon­orowym patronatem Nadleśniczego Nadleśnict­wa Rudy Raci­borskie . Na star­cie stanęło 24 miłośników grzy­biarst­wa. Syg­nał do zbiór­ki oraz przy­wi­tanie goś­ci na rogu myśli­wskim wykon­ał Stanisław Pias­tows­ki reprezen­tu­ją­cy nadleśnict­wo. W trak­cie trzy­godzin­nych poszuki­wań udało się zebrać łącznie 30kg grzy­bów !!!. Najlep­szym grzy­biarzem okazał się pochodzą­cy z Nędzy Roman Drew­ni­ak, który uzyskał wynik 4,56 kg, drugie miejsce przy­padło Romanowi Gajdzie – 3,75kg a na najniższym podi­um upla­sował się Mar­iusz Kmi­hinic­ki – 2,38 kg. Impreza prze­b­ie­gała w miłej, przy­jaznej atmos­ferze:” Jestem pier­wszy raz na takich zawodach i naprawdę jestem pod wraże­niem atmos­fery. Widzę że ludzie przys­zli tu głównie dla zabawy, miło spędz­ić czas a przy okazji trochę pory­wal­i­zować. Na pewno w przyszłym roku tutaj się pojaw­ię ale tym razem już z rodz­iną.” – infor­mu­je Krzysztof Pary­lak, który przy­jechał z Małego Klisi­na odległego o 40km (woj. opolskie).

Dla najlep­szych grzy­biarzy czekały nagrody w postaci koszyków wik­li­nowych, noże, atlasy grzy­biarskie oraz puchary, dyplomy.

Prace plas­ty­czne wykon­ały dzieci z Przed­szko­la Nr 13 w Raciborzu.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu bard­zo serdecznie dzięku­je za pomoc w orga­ni­za­cji zawodów: Jack­owi Bieńkowskiemu oraz Tomas­zowi Ciepielowskiemu.

Już dziś zaprasza­my na I zawody węd­karskie o Puchar Dyrek­to­ra OSiR – szczegółowe infor­ma­c­je wkrótce.

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content