Orga­ni­za­torzy XVI Rodzin­nego Raj­du Rowerowego, odby­wa­jącego się w ramach tegorocznego Memo­ri­ału, odwołali jego dzisiejszą edy­cję ze wzglę­du na niesprzy­ja­jące warun­ki atmos­fer­yczne. Pada­ją­cy w nocy z sobo­ty na niedzielę, a także dzisi­aj, deszcz nie poz­wolił na roze­granie konkurencji zręcznoś­ciowych oraz zniechę­cił do udzi­ału w Rajdzie wiele rodzin. Ze wzglę­du na charak­ter imprezy i chęć dania możli­woś­ci udzi­ału wszys­tkim zgłos­zonym rodzi­nom pod­ję­to decyzję o prze­sunię­ciu ter­minu przeprowadzenia Raj­du. Nowy ter­min zostanie przed­staw­iony tak szy­bko jak to możli­we, po przeanal­i­zowa­niu kalen­darza podob­nych wydarzeń rowerowych w region­ie oraz z uwzględ­nie­niem prog­noz pogodowych na najbliższe weekendy.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content