Mias­to Racibórz oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu zaprasza­ją do udzi­ału w VII edy­cji “Biegu bez granic”.
Trady­cyjnie już bieg odbędzie się 3 maja i podob­nie jak w lat­ach ubiegłych przewidziano różne dys­tanse i kat­e­gorie biegu tj. 3 km Nordic Walk­ing, 3 km Bieg Młodzieżowy, 3 km Kobi­et i Mężczyzn w kat­e­gorii OPEN oraz Bieg Główny na 10 km. Początek Biegów na 3 km OPEN, Młodzieżowy i Nordic Walk­ing zaplanowano na godz­inę 15.00, nato­mi­ast Bieg Główny na godz­inę 16.00. Niewielkiej mody­fikacji uległa w tym roku trasa biegu, start i meta umieszc­zone zostały przy ul. Wojs­ka Pol­skiego na wysokoś­ci Szkoły Pod­sta­wowej nr 4 oraz Międzyszkol­nego Ośrod­ka Sportowego.
Zapisów do biegu należy dokony­wać drogą elek­tron­iczną pod linkiem
http://sts-timing.pl/biegbezgranic/ lub w dniu zawodów w godz­i­nach 13.00–14.30 pod warunk­iem, że nie zostanie wcześniej zapełniona lista star­towa poprzez rejes­trację inter­ne­tową.
Warunk­iem koniecznym do uczest­nict­wa w “Biegu bez granic” jest uiszcze­nie opłaty star­towej w wysokoś­ci 15 zł na podane w reg­u­laminie kon­to.
Każdy star­tu­ją­cy zawod­nik otrzy­mu­je numer star­towy wraz ze spec­jal­nym chipem mierzą­cym jego czas (elek­tron­iczny pomi­ar cza­su na trasie biegu). Po ukońc­zonym biegu chipy należy zwró­cić Organizatorowi.

 

Mapa biegu oraz Reg­u­lamin do pobra­nia pod linkiem: http://www.raciborz.pl/miasto_raciborz/bieg_bez_granic.html

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content