Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszys­tkie chętne dzieci i młodzież do udzi­ału w zaję­ci­ach tenisa ziem­nego na kor­tach przy ul. Zamkowej 4 w Raciborzu.

Trenin­gi będą odby­wać się od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 9.00–11.00 przez okres waka­cyjny. Tur­nusy szkole­niowe odby­wać się będą co tydzień. Kosz­ta uczest­nict­wa w tur­nusie zależne są od iloś­ci zgłoszeń. Dla grupy 10-osobowej kosz­ta są skalku­lowane na 90 zł od oso­by.
Trenin­gi prowadzi T. Muraws­ki, który jest trenerem szkół­ki tenisowej Fun­dacji Elek­trowni Ryb­nik.
Zapisy należy kierować pod adres mailowy: osir.raciborz@wp.pl w tytule wiado­moś­ci poda­jąc: Waka­cyj­na szkół­ka tenisa ziem­nego.
Dodatkowe infor­ma­c­je moż­na uzyskać bezpośred­nio u tren­era Murawskiego pod nr tele­fonu 889 519 024.
ZAPRASZAMY!

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content