Ser­wis nie zbiera w sposób automaty­czny żad­nych infor­ma­cji, z wyjątkiem infor­ma­cji zawartych w plikach cookies.

Pli­ki cook­ies stanow­ią dane infor­maty­czne, w szczegól­noś­ci pli­ki tek­stowe, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu i przez­nac­zone są do korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Ser­wisu. Cook­ies zazwyczaj zaw­ier­a­ją nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzą, czas prze­chowywa­nia ich na urządze­niu koń­cowym, unikalny numer, oraz wyko­rzysty­wane są także w celach statystycznych.

Pod­miotem zamieszcza­ją­cym na urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu pli­ki cook­ies oraz uzysku­ją­cym do nich dostęp jest oper­a­tor Ser­wisu Ośrod­ka Sportu i Rekreacji w Raci­borzu z siedz­ibą pod adresem ul. Zamkowa 4, 47–400 Racibórz.

W ramach Ser­wisu stosowane są dwa zasad­nicze rodza­je plików cook­ies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cook­ies „sesyjne” są plika­mi tym­cza­sowy­mi, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka do cza­su wyl­o­gowa­nia, opuszczenia strony inter­ne­towej lub wyłączenia opro­gramowa­nia (przeglą­dar­ki inter­ne­towej). „Stałe” pli­ki cook­ies prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka przez czas określony w para­me­tra­ch plików cook­ies lub do cza­su ich usunię­cia przez Użytkownika.

Jeżeli się na to nie zgadza­sz, możesz w każdej chwili wyłączyć pobieranie tych plików w ustaw­ieni­ach swo­jej przeglą­dar­ki. Infor­ma­c­je na ten tem­at moż­na znaleźć na stronach pro­du­cen­tów przeglą­darek internetowych.


CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content