W roze­granym dzisi­aj III Turnieju Juniorek w Piłce Ręcznej o Puchar Starosty Raci­borskiego najlep­sze okaza­ły się szczy­p­i­or­nist­ki z Żyw­ca. Gospo­dynie zawodów, UKS Start Pietrow­ice Wielkie, upla­sowały się na czwartej pozycji.

 

 

III Turniej Juniorek o Puchar Starosty Raci­borskiego tym razem roze­gra­no w raci­borskiej Are­nie Rafako. Orga­ni­za­torzy, OSiR Racibórz, UKS Start Pietrow­ice Wielkie oraz Starost­wo Powia­towe w Raci­borzu zgod­nie uznali, iż warto piłkę ręczną wypro­mować także w naszym mieś­cie, stąd decyz­ja o miejs­cu roze­gra­nia turnieju. Początkowo zawody miały mieć charak­ter między­nar­o­dowy, ale w ostat­niej chwili z udzi­ału zrezyg­nował HC Hlu­cin. Mimo to do rywal­iza­cji i tak przys­tąpiło pięć zespołów. Oprócz gospodyń zagrały także ekipy Śru­biarni Żywiec, MTS Żory, UKS Hand­ball 28 Wrocław oraz Pogo­ni Zabrze. Zespoły w turnieju zagrały sys­te­mem każdy z każdym, więc zgro­mad­zona w hali pub­liczność miała możli­wość obe­jrzeć dziesięć sto­ją­cych na dobrym poziomie meczów. W przed­mec­zowych opini­ach fawory­tka­mi wydawały się być piłkar­ki z Żor, ale jak to w sporcie bywa boisko wery­fiku­je przewidy­wa­nia i aktu­al­ną for­mę zawod­ników. Stąd też dosyć niespodziewanie to Śru­biar­nia Żywiec okaza­ła się w Raci­borzu najlep­sza. Szczy­p­i­or­nist­ki tren­er­ki Moni­ki Rybarskiej prze­grały tylko jed­no spotkanie i zasłuże­nie znalazły się na najwyższym stop­niu podium.

Wyni­ki:
UKS Start Pietrow­ice Wielkie — TS Stal Śru­biar­nia Żywiec 12:11
MTS Żory — SPR Pogoń 1945 Zabrze 13:8
Hand­ball 28 Wrocław — TS Stal Śru­biar­nia Żywiec 8:11
MTS Żory — UKS Start Pietrow­ice Wielkie 16:8
SPR Pogoń 1945 Zabrze — Hand­ball 28 Wrocław 9:9
TS Stal Śru­biar­nia Żywiec — MTS Żory 18:15
SPR Pogoń 1945 Zabrze — UKS Start Pietrow­ice Wielkie 5:7
MTS Żory — Hand­ball 28 Wrocław 10:13
TS Stal Śru­biar­nia Żywiec — SPR Pogoń 1945 Zabrze 13:8
Hand­ball 28 Wrocław — UKS Start Pietrow­ice Wielkie 12:9

Sędziowie turnieju:
Grze­gorz Schi­won (Zabrze)
Agniesz­ka Zaucha (Tarnów/Katowice)

Koń­cowa kole­jność:
1. TS Stal Śru­biar­nia Żywiec
2. UKS Hand­ball 28 Wrocław
3. MTS Żory
4. UKS Start Pietrow­ice Wielkie
5. SPR Pogoń 1945 Zabrze

MVP turnieju: Syl­wia Libion­ka (Śru­biar­nia Żywiec)
Najlep­sza bramkar­ka: Domini­ka Glabik (Hand­ball Wrocław)

Najlep­sze zawod­nicz­ki poszczegól­nych zespołów:
UKS Start Pietrow­ice: Pauli­na Reichel
Pogoń Zabrze: Eweli­na Mor­czyńs­ka
Hand­ball Wrocław: Mag­dale­na Sobczyk
MTS Żory: Nico­la Romanows­ka
Śru­biar­nia Żywiec: Patryc­ja Puchacz

UKS Start Pietrow­ice Wielkie: Pauli­na Reichel, Alek­san­dra Zebrała, Domini­ka Rus­nar­czyk, San­dra Kru­pa, Mar­ty­na Wilczek, Karoli­na Bug­doll, Kinga Gotz­mann, Karoli­na Cichoń, Ane­ta Lenort, Eweli­na Szczudlek, Mag­dale­na Reichel, Pauli­na Matczak, Mag­da Kozak, Klau­dia Steuer, Michaela Pos­piech, Edy­ta Zach­wey. Tren­er: Joachim Wiec­zorek.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content