Zarządze­nie nr 1265/2021 — Cen­nik OSiR od 26.05.2021 r.

 

Cen­nik H2Ostróg obow­iązu­ją­cy od 10.04.2018 r.

 

Cen­nik oraz reg­u­lamin wypoży­czal­ni row­erów OSiR

BASEN “OBORA” ul. Markow­ic­ka 1

STADION

SKATE PARK ul. Zamkowa 4

HALA SPORTOWA ul. Łąkowa 31

KEMPING “OBORA” ul. Markow­ic­ka 1

BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ I STREETBALLA ul. Zamkowa 4, ul. Markow­ic­ka 1

KRĘGIELNIA ul. Zamkowa 4

KORTY TENISOWE — ul. Zamkowa 4

LODOWISKO ul. Zamkowa 4

SŁUPY OGŁOSZENIOWE

 

 W ramach pro­gra­mu “Rodz­i­na+” rodzi­nom wielodziet­nym i rodzi­nom zastępczym, którym przyz­nano Kartę “Rodz­i­na+” przysługu­je zniż­ka opłat za korzys­tanie z obiektów:

 

 

 

Basen OBORA, Ul. Markowicka 1

powrót — góra

Stadion

 

 

 
powrót — góra

Skate park

Wstęp bezpłat­ny

powrót — góra

 

kemping obora

ul. Markow­ic­ka 1

 

 

 
powrót — góra

Boisko do siatkówki

ul. Zamkowa 4, ul. Markow­ic­ka 1, ul. Łąkowa 31

Wejś­cie na boiska bezpłatne po okaza­niu dowodu tożsamości.

Boiska czynne :

- przy ul. Markow­ick­iej 1 — w okre­sie otwar­cia basenu.

- przy ul. Zamkowej 4 — śred­nio od kwiet­nia do października.

- przy ul. Łąkowej 31- śred­nio od kwiet­nia do października

powrót — góra

Kręgelnia

ul. Zamkowa 4

 

powrót — góra

Korty Tenisowe

ul. Zamkowa 4

 

powrót — góra

 

 

powrót — góra

Lodowisko

ul. Zamkowa 4

powrót — góra


Słupy Ogłoszeniowe

Cen­nik:

1.Za miejsce na słupie ogłoszeniowym:
1) do 10 dni – 4,00 zł. od 1 szt (A4, A3, B4, B3)

2) do 10 dni – 5,00 zł. od 1 szt. doty­czącą for­matu A2, A1, B2, B1

3) na nad­stawkę na okres 1 miesią­ca 45 zł/szt.

2.Kwota za plaka­towanie wynosić będzie – 160,00 zł:

1) Kwo­ta 160,00 zł za usługę nie podle­ga zniżce, gdyż doty­czy czyn­noś­ci związanych z rozk­le­janiem plakatów na

wszys­t­kich słu­pach ogłoszeniowych

2) W wypad­ku rozk­le­ja­nia plakatów tylko w cen­trum Raci­borza; odpłat­ność za usługę plaka­towa­nia wynosić będzie

50% z 160,00 zł

3. Zniż­ka opłaty za udostęp­nie­nie miejs­ca na słupie ogłoszeniowym może zostać udzielona:

- pod­miotom korzys­ta­ją­cym z obiek­tu przez okres co najm­niej 90 dni w okre­sie kole­jnych 6 miesię­cy — do 50%

- klubom sportowym, sto­warzyszeniom oraz placówkom oświa­towym do 50% wysokoś­ci opłaty.

 
powrót — góra

Hala sportowa 

ul. Łąkowa 31

OBIEKT SPORTOWO – REKREACYJNY
UL. Łąkowa 31

 

powrót — góra

 

 

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content