III Turniej Siatkars­ki Zakładów Pra­cy i Służb Mundurowych Mias­ta Racibórz o Puchar Prezy­den­ta Mias­ta odbędzie się w tym roku w dni­ach  9–10.03.2013 podob­nie jak w lat­ach ubiegłych w hali wid­owiskowo-sportowej OSiR “Are­na Rafako” przy ul. Łąkowej 31.

 

Turniej, wzorem roku poprzed­niego, podzielony zostanie na dwa etapy. W pier­wszym dniu zostaną przeprowad­zone roz­gry­w­ki grupowe (gr. A i B zagra­ją w godz­i­nach 8.00–14.00, a C i D w godz­i­nach 14.00–20.00), a w drugim faza pucharowa dla drużyn, które awan­su­ją do dal­szych gier (od godziny 9.00).

Oprócz emocji sportowych, orga­ni­za­torzy przy­go­towali również szereg atrakcji dla kibiców, szczegól­nie najmłod­szych. W oba dni zawodów na dzieci będzie czekała spec­jal­nie przy­go­towana sal­ka, w której będzie moż­na rysować, oglą­dać baj­ki czy obe­jrzeć przed­staw­ie­nie kukiełkowe. W pro­gramie dla najmłod­szych zna­jdą się również zaję­cia (ćwiczenia) korek­cyjne prowad­zone przez wyk­wal­i­fikowany per­son­el. Poza tym m.in. pokazy akro­baty­czne szczud­larzy czy wys­tęp taneczny grupy tań­ca ori­en­tal­nego. Atrakcji pod­czas trze­ciej edy­cji turnieju z pewnoś­cią nie zabraknie i każdy zna­jdzie coś dla siebie. Zaprasza­my do udzi­ału we wspól­nej zabawie!

Zespoły zain­tere­sowane wys­tąpi­e­niem w zawodach pros­zone są o kon­takt mailowy z osobą orga­ni­za­to­ra — Krzysztof Borkows­ki (osir.raciborz@wp.pl) w tytule podać tem­at: III Turniej Siatkars­ki Zakładów Pra­cy i Służb Mundurowych — w celu otrzy­ma­nia reg­u­laminu i kart zgłoszeniowych oraz o oso­biste składanie zgłoszeń w hali wid­owiskowo-sportowej OSiR (pokój 25) do dnia 22.02.2013.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content