W piątek, 25 sty­cz­nia, w Raci­borskim Cen­trum Kul­tu­ry odbyła się VI Gala Sportu w Raci­borzu. Pod­czas uroczys­toś­ci gospo­darze wydarzenia, Prezy­dent Mias­ta Mirosław Lenk oraz Staros­ta Adam Haj­duk, wręczyli nagrody najlep­szym sportow­com, tren­erom oraz dzi­ałac­zom sportowym roku 2012.

 

Jako pier­wsze roz­dane zostały nagrody Starosty Raci­borskiego. Nagrod­zonych zostało 24 zawod­ników oraz 2 tren­erów. Wśród lau­re­atów znaleźli się zawod­ni­cy klubu zapaśniczego LKS Dąb Brzeźni­ca, który reprezen­towali tego dnia prezes Hubert Sko­r­nia oraz zapaśni­cy Nataniel Ostrows­ki, Mateusz Kampik, Justy­na Ratyńs­ka i Agniesz­ka Król. Pozostali zawod­ni­cy rywal­izu­ją obec­nie w zawodach Pucharu Pol­s­ki. Poza sportow­ca­mi z Brzeźni­cy wyróżnieni zostali także zapaśni­cy MKZ Unia Racibórz (Kamil Błońs­ki, Daw­id Erset­ic, Mateusz Wol­ny, Mateusz Wanke, Kacper Wołek i Arka­diusz Gucik), a także pływa­cy i lekkoatle­ci MKS SMS Vic­to­ria Racibórz (Rafał Smoleń, Marcin Mły­nar­czyk, Daw­id Żebrows­ki, Anna Szyj­ka, Krzysztof Tokars­ki, Katarzy­na Nawaryńs­ka, Katarzy­na Rogacz i Mag­dale­na Kiersztyn).

Następ­nie swo­je nagrody wręczył Prezy­dent Mias­ta Racibórz, Mirosław Lenk. Podob­nie jak w przy­pad­ku nagród Starosty Raci­borskiego także i tu uhonorowani zostali zapaśni­cy MKZ Unia oraz pływa­cy i lekkoatle­ci MKS SMS Vic­to­ria. Do tego grona dołączyły również wszys­tkie piłkar­ki RTP Unia (Daria Antończyk, Han­na Kon­sek, Natasza Gór­nic­ka, Mar­ta Mika, Alic­ja Pawlak, Patryc­ja Wiśniews­ka, Anna Żelazko, Mar­lena Janeczek, Katarzy­na Kru­pa, Alek­san­dra Sos­nows­ka, Doro­ta Wilk, Natalia Chudzik, Dona­ta Leśnik, Dże­si­ka Jaszek, Karoli­na Wiec­zorek, Ivana Boj­do­va, Kata­ri­na Istoko­va, Glo­ria Oko­ro Chi­nasa i Domini­ka Syko­ro­va) oraz kole­jni sportow­cy Raci­borza (Grze­gorz Wanke, Prze­mysław Siu­dak, Fil­ip Świer­czews­ki, Kamil Tar­naws­ki, Grze­gorz Bąk, Bar­tosz Bąk, Michał Hib­n­er, Jakub Duduś, Bar­tosz Hończak, Adam Wyż­goł, Kamil Kani­uch, Tomasz Marcinek, Jakub Gro­chows­ki). Po nagro­dach dla zawod­ników przyszedł czas na wyróżnienia dla szkole­niow­ców, tren­erów oraz dzi­ałaczy. Wśród lau­re­atów mogliśmy zobaczyć: Pio­tra Szczeponio­ka, Kaziemierza Stęp­nia, Tomasza Jabłonkę (szkole­niow­cy), Remigiusza Traw­ińskiego, Andrze­ja Jasińskiego, Pio­tra Żurawi­ka, Mar­ię Gawliczek, Rafała Bałysa, Pio­tra Gen­er­al­czy­ka, Michała Musioła (tren­erzy), Józe­fa Tere­si­a­ka, Grze­gorza Pieronkiewicza, Sła­womi­ra Szwe­da, Beatę Szyjkę, Hen­ry­ka Swo­bodę oraz Pio­tra Krużoł­ka (dzi­ałacze).

Kole­jnym etapem Gali było przyz­nanie wyróżnień indy­wid­u­al­nych, które trafiły w ręce pły­waków i lekkoatletów MKS SMS Vic­to­ria, zapaśników MKZ Unia oraz zapaśników i zapaśniczek LKS Dąb Brzeźni­ca. Swo­je wyróżnienia ode­brali także Tomasz Marcinek i Jakub Gro­chows­ki, a także reprezen­tan­t­ki Pol­s­ki U17 w piłce nożnej kobi­et Dże­si­ka Jaszek i Eweli­na Kamczyk.

Następ­ną kat­e­gorią, w której przyz­nawano nagrody było Sportowe Wydarze­nie Roku 2012. Wśród lau­re­atów znaleźli się uczest­ni­cy Igrzysk Olimpi­js­kich w Lon­dynie (Ryszard Wol­ny, Justy­na Świę­ty i Artur Noga), reko­rdz­iś­ci Pol­s­ki (Rafał Smoleń i Krzystof Tokars­ki) oraz niedawno wybrany Prezes Pol­skiego Związku Zapaśniczego Grze­gorz Pieronkiewicz.

Na zakończe­nie przyz­nano także “Raci­borskie Cham­pi­ony”:
1) “Cham­pi­on Ama­tors­ki” — Halowa Liga Pił­ki Nożnej

2) “Cham­pi­on Sport Dzieci i Młodzieży” — Szkoła Pod­sta­wowa nr 15

3) “Cham­pi­on Sport Pro­fesjon­al­ny” — RTP Unia Racibórz

4) “Super Cham­pi­on” jako uko­ronowanie zakońc­zonej niedawno kari­ery sportowej — Katarzy­na Dulian.

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content