Turniej odbędzie się 17 grud­nia 2012 r. w hali wid­owiskowo-sportowej OSiR „ Are­na Rafako” w Raci­borzu. Do udzi­ału w turnieju zaprasza­my 4‑osobowe drużyny składa­jące się z uczniów klas IV – VI szkół pod­sta­wowych z terenu powiatu raci­borskiego. Jed­ną szkołę mogą reprezen­tować maksy­mal­nie dwie drużyny, z których każ­da wal­czyć będzie osob­no dla swo­jej szkoły. Każdy zawod­nik z danej drużyny weźmie udzi­ał w jed­nej spośród następu­ją­cych konkurencji: test wiedzy o ruchu dro­gowym i obiek­tach architek­ton­icznych powiatu raci­borskiego (20 pytań: 10 z zasad i przepisów ruchu dro­gowego, 10 doty­czą­cych znanych obiek­tów architek­ton­icznych powiatu raci­borskiego), jaz­da row­erem na czas, jaz­da row­erem po torze przeszkód, strze­lanie do tar­czy przy uży­ciu tre­nażera laserowego. O udziale człon­ka drużyny w danej konkurencji zde­cy­du­je losowanie przeprowad­zone przez sędz­iów. Zaprasza­my także kibiców, dla których przy­go­towu­je­my odręb­ne atrakc­je, w tym: pokazy Aiki­do, pomo­cy przedm­e­dy­cznej, zachowa­nia wobec agresy­wnego psa, strze­lanie z tre­nażera laserowego. Reg­u­lamin imprezy przesłal­iśmy do poszczegól­nych placówek oświa­towych.
Orga­ni­za­torzy:
— Prezy­dent Mias­ta Racibórz,
— Komen­da Powia­towa Policji w Raci­borzu,
— Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raci­borzu,
— Wodne Ochot­nicze Pogo­towie Ratunkowe Racibórz

CategoryBez kategorii
Logo_footer   
     © 2022 OSiR Racibórz

Realizacja R-Media     

Skip to content